Thursday, 10, June, 2021

भोलिको स्थायी समिति बैठकमा ओली जालान् त ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आइतबार (भोलि) स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ ।

पार्टीले समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै पार्टीमा उत्पन्न समस्याका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बैठक बोलाएको हो । पछिल्लो समयमा यसअघि बसेका बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएकाले स्थगित हुँदै आएका छन् । ओली र पार्टीका अर्का कार्यकारी अध्यक्षबीच देखिएको विवाद उग्ररुपमा अघि बढेको छ ।

:yfoL sld6L a}7ssf7df8f}F, !^ c;f/ M k|wfgdGqL lgjf; afn’jf6f/df dªunaf/ a;]sf] g]kfn sDo’lgi6 kf6L{ -g]skf_ :yfoL sld6Lsf] a}7sdf k|wfgdGqL tyf g]skfsf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL, csf{ cWoIf k’iksdn bfxfn …k|r08Ú nufot ;xefuL . t:jL/M rG›snf If]qL÷/f;;

गत बुधबार बसेको बैठकले पनि केही प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै आएको पार्टीको ओलीइतर पक्षले यसैलाई आफ्नो अडानको रुपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार अध्यादेश लगेलगत्तै राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन् । ओली नगएपनि बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने पार्टीले जनाएको छ ।

आफूलाई अप्ठेरो पर्ने पार्टीका कुनै पनि बैठकमा ओली जाने गरेका छैनन् । उनी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा छन् ।